- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục gửi trực tiếp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện cần thiết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định thành lập.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

+ Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường;

+ Đề án sáp nhập, chia, tách trường;

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ)

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định sáp nhập, chia, tách trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

+ Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.