- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục gửi trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện cần thiết để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra Quyết định thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do;

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét ra QĐ định thành lập.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Tờ trình về việc thành lập trường;

+ Đề án thành lập trường; 

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban cấp huyện (nếu có).

- Thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ)

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

+ Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.