- Trình tự thực hiện

Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ và tờ trình thành lập Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ) theo quy định.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện thành lập TTVH-HTCĐ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố xem xét ra quyết định thành lập TTVH-HTCĐ và quyết định Giám đốc, các Phó Giám đốc.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình xin thành lập TTVH-HTCĐ (Theo Quyết định số 347/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 4 năm 2012 và Quyết định số 350/QĐ-UBND.HC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án và Quy chế mẫu thành lập TTVH-HTCĐ xã, phường, thị trấn.

2. Kế hoạch thành lập Trung tâm gồm các nội dung: Tên Trung tâm, địa điểm, số điện thoại, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất.

3. Cơ cấu tổ chức TTVH-HTCĐ gồm: Giám đốc, Phó giám đốc (theo phương án nào); Kế toán, thủ quỹ... ; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc, Phó giám đốc.

b) Số lượng hồ sơ

02 bộ gồm: 01 bộ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo và 1 bộ lưu tại Trung tâm.

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Được Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố Quyết định thành lập TTVH-HTCĐ và Quyết định công nhận Giám đốc, Phó Giám đốc TTVH-HTCĐ.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đáp ứng theo Thông tư, Quyết định quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao của Xã;

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng;

+ Quyết định 347/QĐ-UBND.HC ngày 24/4/2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Quyết định 350/QĐ-UBND.HC ngày 26/4/2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;