1. Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

2. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ năm 2006 trở về sau