- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể trường, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trường. Quyết định giải thể trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 31 của Nghị định 46 hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường;

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

* Trường hợp 1:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

- Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

* Trường hợp 2:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc từ khi hoàn chỉnh hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định.

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định giải thể trường trung học cơ sở.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

+ Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.