- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Nội vụ, các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoạt động của Trung tâm-Văn hóa Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ), lấp ý kiến của nhân dân trên địa bàn, nếu có căn cứ để giải thể hoạt động theo Điều 10  của Quyết định số 09/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố xem xét ra quyết định giải thể hoạt động của TTVH-HTCĐ, nếu hết thời gian đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Cách thức thực hiện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình về việc giải thể TTVH-HTCĐ.

2. Quyết định thành lập TTVH-HTCĐ.

3. Biên bản thanh tra hoạt động của TTVH-HTCĐ và các biên bản có liên quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ  (01 bộ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo và 1 bộ lưu tại Trung tâm).

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

          d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố Quyết định giải thể TTVH HTCĐ. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi cho giáo viên và học viên.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa -Thể thao của Xã;

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng;

+ Quyết định 347/QĐ-UBND.HC ngày 24/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Quyết định 350/QĐ-UBND.HC ngày 26/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;