- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trường.

Bước 2: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Công khai quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thành phần số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc từ khi hoàn chỉnh hồ sơ. (Điều lệ không quy định cụ thể, áp dụng giống mầm non)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm và ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

+ Không bảo đảm một trong các điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định tại Điều 27 của Nghị định 46.

+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;

+ Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.