-Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị nhà trường tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức chất lượng tối thiểu, báo cáo kết quả với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Nếu trường tiểu học đủ điều kiện đã đạt chuẩn quy định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn làm văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân  huyện, thị xã, thành phố (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu), tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố xem xét ra quyết định công nhân.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ công nhận nộp về Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố gồm:

- Báo cáo của nhà trường về quá trình xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn ký.

-  Biên bản kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Đoàn kiểm tra, công nhận cấp huyện, thị xã, thành phố.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (ba) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu:

Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu thực hiện theo Mục 1, chương II của Quy định các tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

b) Điều kiện:

Trường tiểu học phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Về tổ chức và quản lý nhà trường.

+ Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

+ Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

+ Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

+ Về hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.