- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Nội vụ, các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoạt động của Trung tâm-Văn hóa Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ), lấp ý kiến của nhân dân trên địa bàn. Sau thời gian đình chỉ hoạt động, nếu khắc phục những nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra quyết định cho phép TTVH-HTCĐ hoạt động trở lại.

Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét ra quyết định cho phép TTVH-HTCĐ hoạt động trở lại và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ xin thành lập Trung tâm

1. Quyết định thành lập TTVH-HTCĐ.

2. Biên bản thanh tra hoạt động của TTVH-HTCĐ.

3. Tờ trình về việc cho phép TT VH HTCĐ hoạt động trở lại.

4. Các văn bản có liên quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ (01 bộ trình UBND huyện, thị xã, thành phố và 1 bộ lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

          d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Quyết định cho phép TTVH-HTCĐ hoạt động trở lại.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đáp ứng theo Thông tư, Quyết định quy định.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao của Xã;

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng;

+ Quyết định 347/QĐ-UBND.HC ngày 24/4/2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;

+ Quyết định 350/QĐ-UBND.HC ngày 26/4/2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp Xã;