DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thành lập trường mầm non

2. Nhập, chia, tách trường mầm non

3. Đình chỉ hoạt động trường mầm non

4. Cho phép trường mầm non hoạt  động trở lại sau khi đình chỉ

5. Giải thể trường mầm non

6. Thành lập trường tiểu học

7. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

8. Đình chỉ hoạt động trường tiểu học

9. Giải thể trường tiểu học

10. Cho phép trường tiểu học hoạt động trở lại sau khi đình chỉ

11. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiếu

12. Thành lập trường trung học cơ sở

13. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

14. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại sau khi bị đình chỉ

16. Giải thể trường trung học cơ sở

17. Cấp phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

18. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (xã, phường, thị trấn)

19. Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng (xã, phường, thị trấn)

20. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại  (xã, phường, thị trấn)

21. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (xã, phường, thị trấn)

22. Thủ tục giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (ngoài tỉnh)

23. Cấp lại văn bằng tốt nghiệp thcs

24. Quản lý và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (h chính quy, h va làm va hc)

25. Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

26. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở